Ένζυμα

SIHAZYM Claro

Κοκκώδες ένζυμο για την διαύγαση και την απολάσπωση

Το SIHAZYM Claro είναι πηκτινολυτικό ένζυμο ειδικευμένο για γρήγορη και αποτελεσματική διαύγαση του γλεύκους. Η υψηλή πηκτινολυτική του δράση βασίζεται στην πολυγαλακτουρονάση, την πηκτινοεστεράση και την πηκτινολυάση. Υψηλή περιεκτικότητα σε πηκτίνες συναντάμε σε υψηλής συνεκτικότητας σταφύλια μετά τον απορραγισμό και σε θολά γλεύκη.
Εκτός από την κλασσική διαύγαση και απολάσπωση το SIHAZYM Claro μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως ένζυμο επίπλευσης.
Τα πλεονεκτήματα του SIHAZYM Claro είναι:
 Γρήγορη και αποτελεσματική διαύγαση του γλεύκους
 Μεγάλη εκροή πρόρωγου σε ποικιλίες με μεγάλο ποσοστό πηκτινών.
 Μείωση του ιξώδους του γλεύκους.

Εφαρμογή

Το SIHAZYM Claro είναι ειδικευμένο στην γρήγορη και αποτελεσματική αποπηκτινοποίηση του γλεύκους. Με το τεστ αλκοόλης μπορούμε να εξετάσουμε την επιτυχή διάσπαση των πηκτινών. Το προϊόν προτείνεται να προστίθεται σαν υδατικό διάλυμα 10 % στην δεξαμενή απολάσπωσης. Το SIHAZYM Claro θα πρέπει να προστίθεται νωρίτερα στην δεξαμενή συγκέντρωσης του γλεύκους ώστε να προλάβει να αντιδράσει με τις πηκτίνες πριν ξεκινήσει η επίπλευση όταν χρησιμοποιείται εκεί. Για προβληματικές ποικιλίες σταφυλιών με πολλές πηκτίνες προτείνεται η προσθήκη συνδυασμού των ένζυμων SIHAZYM Extro και SIHAZYM Claro στο πιεστήριο.
Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η καλή διανομή του ένζυμου στο σύνολο του γλεύκους.

Δοσολογία

Εφαρμογή Δόση
(100 kg μούστου/ πολτού) Διάρκεια
Απολάσπωση
Διαύγαση γλεύκους
(θερμ/σία 15 °C)
Διαύγαση γλεύκους
(θερμ/σία 8 – 10 °C)

1 – 2 g

      2 g

2 –   4 h

2 –   4 h
Ερυθρός σταφυλοπολτός (flash pasteurization) 1 – 3 g 4 –   6 h
Προετοιμασία γλεύκους για αποθήκευση 2 – 3 g 6 – 12 h
Επίπλευση 2 – 3 g 2 –   4 h
Η βέλτιστη θερμοκρασία είναι 20 °C. Για χαμηλότερες θερμοκρασίες απαιτούνται μεγαλύτερες δόσεις SYHAZYM Claro ώστε να εξασφαλιστεί η δραστικότητα.

Δράση

Το SIHAZYM Claro έχει πηκτολυτική δράση 10500 PGNU/g (πολυγαλακτουρονάση). Το προϊόν είναι απαλλαγμένο από δράση της cinnamyl esterase.

SIHAZYM Extro

Κοκκώδες ένζυμο για την εκχύλιση στον σταφυλοπολτό

 Το SIHAZYM Extro είναι πηκτολυτικό ένζυμο για την εκχύλιση των συστατικών στον σταφυλοπολτό λευκών ή ερυθρών οίνων. Εκτός από την πρωτεύουσα πηκτινολυτική δράση το SIHAZYM Extro έχει δευτερεύουσα δράση στην αραβινοσιδάση (arabinosidase) και την ημικυτταρινάση (hemicellulases). Η κύρια δράση του SIHAZYM Extro είναι η διάσπαση των πολυσακχαριτών και η γρήγορη δράση στις πηκτίνες. Το προϊόν προστατεύει τα αρώματα του σταφυλιού στο γλεύκος καθώς δεν έχει καμιά δράση ανθοκυανάσης (anthocyanase).
Τα πλεονεκτήματα του SIHAZYM Extro είναι:
 Γρήγορη απελευθέρωση των συστατικών των σταφυλιών
 Προστασία των πρωτογενών αρωμάτων
 Υψηλή απόδοση σε πρόρωγο
 Μείωση του ιξώδους του γλεύκους
 Αύξηση της απόδοσης από τις πιέσεις

Εφαρμογή

Στον λευκό σταφυλοπολτό το SIHAZYM Extro ιδιαίτερα επιδρά στην διάσπαση των πολυσακχαριτών και μειώνει το ιξώδες του γλεύκους. Κατά την κρυοεκχύλιση των λευκών ποικιλιών το SIHAZYM Extro είναι ενεργό μέχρι τους 8 °C.
Το SIHAZYM Extro μπορεί να προστεθεί στον ερυθρό σταφυλοπολτό κατά την διάρκεια της διαβροχής ή της ανάδευσης του (θερμ/σία μέχρι 40 °C). Εκτός από ανθοκυάνες απελευθερώνονται ενζυματικά αρώματα, γεύση και επιθυμητές μαλακές ταννίνες.
Το SIHAZYM Extro συστήνεται να προστίθεται απευθείας στη δεξαμενή γλεύκους, ή το απορραγιστήριο, ή στον οινοποιητή ως υδατικό διάλυμα 10%. Είναι σημαντική η καλή διάλυση του στο γλεύκος με την διαβροχή ή την ανάδευση κατά το γέμισμα των δεξαμενών οινοποίησης.

Δοσολογία

 Εφαρμογή Δόση
(100 kg πολτού) Διάρκεια
Λευκός σταφυλοπολτός
θερμοκρασία 15 °C
θερμοκρασία – 10 °C
2 – 3 g
4 – 6 g
4 –  6 h
4 –  6 h
Ερυθρός σταφυλοπολτός
Παραδοσιακή ζύμωση Διαβροχή
Ανάδευση
(μέχρι 50 °C)
2 – 3 g
2 – 3 g

2 – 3 g
5 –20 μέρες
2 – 8 μέρες

2 –  4 h

Δράση

Το SIHAZYM Extro είναι ενεργό στην πολυγαλακτουρονάση 7600 PGNU/g. Το προϊόν είναι απαλλαγμένο από δράση της cinnamyl εστεράσης.

SIHAZYM Uni

Κοκκώδες ένζυμο οίνου συνδυασμός για την εκχύλιση και διαύγαση του σταφυλοπολτού.

 Το SIHAZYM Uni είναι υψηλής πηκτινολυτικής δράσης συνδυασμός. Εξαιτίας της σύνθεσής του είναι κατάλληλο τόσο για την εκχύλιση όσο και για την διαύγαση του γλεύκους. Χρησιμοποιώντας SIHAZYM Uni για την διαύγαση του γλεύκους προηγείται η γρήγορη αποπηκτινοποίηση του με συνέπεια την αποτελεσματική απολάσπωση. Όταν χρησιμοποιείται στον σταφυλοπολτό οι δευτερεύοντες ιδιότητες του ένζυμου εξασφαλίζουν αύξηση της εξαγωγής χρώματος, πρωτογενών αρωμάτων και ταννινών.
Τα πλεονεκτήματα του SIHAZYM Uni είναι:
 Γρήγορη και αποτελεσματική αποπηκτινοπόιηση του γλεύκους
 Γρήγορη απόδοση των συστατικών των σταφυλιών
 Μείωση του ιξώδους του πολτού
 Αύξηση του χρώματος, αρώματος και πολυσακχαρίτων
 Υψηλότερη απόδοση σε πρόρρωγο
 Ελεύθερο δράσης της cinnamyl εστεράσης

Εφαρμογή

Το SIHAZYM Uni είναι πολλαπλής δράσης ένζυμο για την επεξεργασία του γλεύκους, των σταφυλοπολτών και των φρέσκων οίνων. Η αποπηκτινποίηση του γλεύκους επιτυγχάνεται με την υψηλή πηκτινλυτική δράση. Η απελευθέρωση των πολυσακχαριτών και των ανθοκυάνων γίνονται μέσω της πηκτινολυτικής δράσης.
Βασιζόμενοι στις προτεινόμενες δοσολογίες του προϊόντος το προσθέτουμε απευθείας στην δεξαμενή ζύμωσης, στο πιεστήριο, ή στην δεξαμενή σταφυλοπολτού σε υδατικό διάλυμα 10%. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την καλή κατανομή του διαλύματος σε όλη την ποσότητα, είτε με ανάδευση, είτε με προσθήκη του με δοσομετρική αντλία, είτε σταδιακά κατά το γέμισμα της δεξαμενής. Κατά την διαύγαση του γλεύκους το υδατικό διάλυμα του ένζυμου θα πρέπει να προστίθεται στην δεξαμενή απολάσποωσης.

Δοσολογία

Πεδίο εφαρμογής δόση διάρκεια
Λευκό γλεύκος 1 – 4g/hl 1 – 4 ώρες
Ερυθρό γλεύκος
Παραδοσιακή ερυθρή οινοποίηση
Με διαβροχή
Με ψύξη
1 – 3 g/hl

1 – 3 g/hl
2 – 3 g/hl
5 – 20 μέρες

2 – 8μέρες

Απολάσπωση
Γλεύκους στους 15°C
Γλεύκους στους 8-10°C
2 – 4 g/hl
3 – 6 g/hl
2 – 4 ώρες
2 – 4 ώρες
Έτοιμοι αποθηκεμένοι οίνοι 2 – 5 g/hl
2 – 6 ώρες

Δράση

Το SIHAZYM Uni έχει δράση 4000 FDU/g (ferment depectinization units/g). Δεν έχει δράση η cynnamyl εστεράση.

SIHAZYM Fine

Κοκκώδες ένζυμο για την βελτίωση της διήθησης και την εξαγωγή των μανοπρωτεϊνών από τα κυτταρικά τοιχώματα των ζυμομυκήτων.

Το SIHAZYM Fine είναι πηκτινολυτικό ένζυμο με δευτερεύουσα δράση β-γλυκανάσης. Ο συνδυασμός των δυο αυτών δράσεων επιτρέπει την αύξηση της διηθητικής ικανότητας.  Η αύξηση της διηθητικής ικανότητας οφείλεται στην διάσπαση των ινωδών συστατικών που προέρχονται από το σταφύλι και δυσκολεύουν την διήθηση μαζί με τις υπολειμματικές πηκτίνες. Η δράση του μύκητα botrytis cinerea, αλλά και άλλοι μικροοργανισμοί που παρουσιάζονται στο σταφύλι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την διήθηση των νεαρών οίνων.  Το SIHAZYM Fine αποτελεί την ενζυμική λύση σε αυτά τα προβλήματα.
Λόγω της δράσης της β-γλυκανάσης το SIHAZYM Fine χρησιμοποιείται για την εκχύλιση των μανοπρωτεϊνών κατά την διάρκεια της παραμονής των νεαρών οίνων μαζί με τις οινολάσπες των ζυμών τους. Ο στόχος είναι να διασπάσει τον φλοιό των ζυμομυκήτων ενζυμικά, δημιουργώντας έτσι την επίτευξη αυξημένης εκχύλιση των μανοπρωτεϊνών.  Υψηλότερη περιεκτικότητα σε μανοπρωτεϊνες αυξάνει την γεύση και την πολυπλοκότητα των οίνων.
Τα ιδιαίτερα οφέλη του SIHAZYM Fine είναι:
 Αύξηση της ικανότητας φιλτραρίσματος  χαμηλότερο κόστος παραγωγής
 Απελευθέρωση των μανοπρωτεϊνών
 Αύξηση της γεύσης στο κρασί
 Αύξηση πολυπλοκότητας
 Κατάλληλο για την επεξεργασία “sur lie” ή batonnage

Εφαρμογή

Το SIHAZYM Fine είναι ειδικό ένζυμο για την κατεργασία σε νέους οίνους, με στόχο την αύξηση της ικανότητας διήθησης.  Η εφαρμογή του SIHAZYM Fine βοηθάει την διήθηση αναστέλλοντας την δράση ουσιών όπως την γλυκανάση του βοτρύτη ή άλλων πολυσακχαριτών.  Το SIHAZYM Fine συστήνεται να προστίθεται απευθείας στη δεξαμενή ως υδατικό διάλυμα 10% προς ή μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης (αξιοποίηση της θερμότητας ζύμωση).  Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί άριστη διανομή του διαλύματος του.

Δοσολογία

 Εφαρμογή Δόση
(σε100kg) Διάρκεια
Νεαροί οίνοι
Στο τέλος της αλκοολικής ζύμωσης
(θερμ/σία 17 – 20 °C)
Μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης
(θερμ/σία  13 – 15 °C)
3 – 5 g
5 – 8 g
2 – 3 εβδομάδες
4 – 6 εβδομάδες
(ανάδευση μια φορά την ημέρα)
Αποθηκευμένος μούστος για κατεργασία
(θερμ/σία 8 – 10 °C)
up to 8 g
4 – 6 h

Δράση

Το SIHAZYM Fine έχει πηκτολυτική δράση 2500 PGNU/g (πολυγαλακτουρονάση) και δράση β-γλυκανάσης (exo-1,3) 100 BGXU/g. Το προϊόν είναι απαλλαγμένο από δράση της cinnamyl esterase.

SIHAZYM Flot

Ειδική πηκτινάση για την διεξαγωγή της επίπλευσης (Flotation)

Το SIHAZYM Flot είναι ένα υγρό ενζυμικό παρασκεύασμα που παράγεται από ελεγχόμενη καλλιέργεια του μύκητα Aspergillus niger. Αspergillus Νίγηρα. Μετά από επεξεργασία καθαρισμού απομακρύνονται ανεπιθύμητες εστεράσες (cinnamyl) καθώς και το χρώμα και η οσμή.
Το ένζυμο είναι πηκτινάση που έχει δράση κυρίως πηκτίνη της λυάσης, της πολυγαλακτουρονάσης και της εστεράσης. Οι πηκτίνες διασπώνται πάρα πολύ γρήγορα στον μούστο.
Τα πλεονεκτήματα του SIHAZYM Flot:
 Γρήγορη και ολοκληρωμένη αποπηκτινοποίηση
 Επίσης κατάλληλο σε θερμοκρασίες κάτω των 20 ° C
 Ελεύθερο από Cinnamylesterase

Εφαρμογή

Το SIHAZYM Flot είναι το καταλληλότερο για την ταχεία μείωση πηκτινών και ιξώδους στο γλεύκος σταφυλιών κατά τη διάρκεια της απολάσπωσης με επίπλευση, το οποίο επιτυγχάνεται με διάσπαση των πηκτίνικών δεσμών. Το προϊόν μπορεί να αποπηκτινοποιήσει τα γλεύκη σταφυλιών εντός 1 ή 2 ωρών (δοκιμή αρνητικής αλκοόλης). Το ένζυμο SIHAZYM Flot είναι ευδιάλυτο στο νερό σε όλες οι συγκεντρώσεις σε κανονικές συνθήκες. Το προϊόν προστίθεται ως διάλυμα 10% απευθείας στον σπαστήρα ή στην δεξαμενή απολάσπωσης κατά το γέμισμα.
Εφαρμογή Δόση (ml/hl)
Επίπλευση σε μούστο 2 – 3

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Το SIHAZYM Flot έχει πηκτινολυτική δράση 4800 PGNU/g στην πολυγαλακτουρονάση. Η αποτελεσματικότητα του ενζύμου εξαρτάται από την θερμοκρασία. Η βέλτιστη δραστηριότητα του παρουσιάζεται στους 45 – 55 °C. Καθώς η θερμοκρασία πέφτει η αντίδραση επηρεάζεται αρνητικά. Παρόλο που η δραστικότητα παραμένει αμετάβλητη, το αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό θα καθυστερήσει. Σε θερμοκρασίες κάτω των 15 °C, επομένως πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται αυξημένη δοσολογία.
Το SIHAZYM Flot αδρανοποιείται σε θερμοκρασίες πάνω από 60 °C και κατά την επαφή του με μπεντονίτη. Αν είναι απαραίτητη η χρήση μπεντονίτη πρέπει να γίνεται μετά την δράση του ένζυμου, αλλιώς προσροφά τα ένζυμα και αυτά δεν έχουν πλέον δράση.

Ισχύει για τα παραπάνω ένζυμα:

Ειδικές πληροφορίες

Τα ένζυμα καταστρέφονται ανεπανόρθωτα μέσω της προσρόφησης κατά την επαφή τους με τον μπετονίτη. Η ενζυμική δράση θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την εφαρμογή του μπεντονίτη ή ο μπεντονίτης πρέπει να έχει ολοκληρώσει την δράση του πριν την προσθήκη του ένζυμου. Κάθε απαιτούμενη κατεργασία μπεντονίτη θα πρέπει ως εκ τούτου να πραγματοποιείται πριν από τη χρήση των ένζυμων, γιατί διαφορετικά τα ένζυμα θα απορροφώνται και θα απενεργοποιούνται από το μπεντονίτη.
Η εφαρμογή SO2 μέχρι 1000 mg/l δεν έχει καμία επιρροή στην δράση των ένζυμων
Κάθε κουτί των 100 g περιλαμβάνει ένα δοσομετρικό κουτάλι 5 g.
Κάθε κουτί των 500 g περιλαμβάνει ένα δοσομετρικό κουτάλι 10 g.

Αποθήκευση

Τα SIHAZYM Claro, Extro, Uni και Fine είναι σε μορφή μικρόκοκκων και πρακτικά σταθερό. Όταν φυλάσσεται στους 4 – 6 °C
(~ θερμοκρασία ψυγείου), το προϊόν διατηρεί σταθερή την δράση του για 36 μήνες. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον και καλά σφραγισμένο αν έχουμε ανοίξει την συσκευασία.
Όταν το SIHAZYM Flot είναι αποθηκεμένο σε θερμοκρασία 20 °C, η δραστικότητά του διατηρείται για τουλάχιστον 3 μήνες. Για μεγαλύτερες περιόδους αποθήκευσης ενδέχεται να έχουμε απώλεια της δραστικότητας κατά 1 – 2 % κάθε μήνα. Όταν το SIHAZYM Flot αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 0 – 10 °C, η δραστικότητά του διατηρείται για τουλάχιστον ένα έτος.

Ασφάλεια

Τα SIHAZYM Claro, Extro, Uni και Fine είναι λευκοί ευδιάλυτοι μικρόκοκκοι χωρίς συντηρητικά και πρακτικά απαλλαγμένοι από σκόνη.
Το SIHAZYM Flot έχει κρυστάλλινη διαύγεια, είναι άοσμο υγρό υψηλής καθαρότητας.
Πληρούν τις απαιτήσεις του FAO / WHO JEFCA και FCC των συστάσεων για τα ένζυμα τροφίμων, που συμπληρώνεται φτάνοντας το ανώτατο όριο 104/g για το συνολικό ενεργό πληθυσμό.

Πληροφορίες παραγγελιών

Τα SIHAZYM Claro, Extro, Uni και Fine διατίθενται σε κουτί των 100 g  και σε κουτί των 500 g
Το SIHAZYM Flot διατίθεται σε συσκευασία πλαστικού μπουκαλιού του 1 λίτρου.
Πιστοποίηση ποιότητας

Κατά την διάρκεια παραγωγής των ένζυμων SIHAZYM παρακολουθείται συστηματικά η διαδικασία για τη διασφάλιση σταθερής και υψηλής ποιότητας.  Οι επιθεωρήσεις αυτές περιλαμβάνουν τεχνικά λειτουργικά κριτήρια, καθώς και ασφάλεια, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την παραγωγή των τροφίμων.  Αυστηροί έλεγχοι επιπλέον διεξάγονται αμέσως πριν και κατά τη διάρκεια της τελικής συσκευασίας.